Persones menors d’edat

Condicions d’accés i preu de les entrades:

Les persones menors de 18 anys poden assistir al Feslloc 2023 d’acord amb les condicions que tot seguit s’enumeren. Per favor, llegiu-les detingudament:

 1. Les persones menors d’11 anys podran entrar al Feslloc de forma gratuïta, sempre que vagen acompanyades per la mare, el pare, tutor-a legal o persona adulta responsable. Per beneficiar-se d’aquesta mesura, caldrà que qui acompanye a aquestes persones presente davant l’organització un document legal (DNI, llibre de família…) que ho acredite de manera fefaent.
 2. Les persones que tinguen 12 anys o més abonaran el preu íntegre establert per a cada tipus d’entrada i/o abonament.
 3. Les persones de 15 anys o d’una edat inferior hauran d’anar sempre acompanyades de la mare, el pare, tutor-a legal o persona adulta responsable.
 4. Les persones que tinguen 16 o 17 anys d’edat podran accedir al recinte del Feslloc sense la companyia d’una persona adulta, sempre i quan presenten en taquilla la preceptiva autorització de la mare, el pare, tutor-a legal o persona adulta responsable que es fa responsable de les seues accions mentre aquests es troben al Feslloc.
 5. En tots els casos, les persones menors de 18 anys hauran de portar el DNI (o document equivalent) sempre damunt.
 6. La mare, el pare, tutor-a legal o persona adulta responsable de la persona menor d’edat haurà de signar una autorització per la qual es fa responsable del fill/ de la filla i de les seues accions mentre aquest/a es trobe a les instal·lacions municipals habilitades per al festival (zona d’acampada, piscina, auditori, recinte de concerts, etc).
 7. Si, durant el festival,  la persona acompanyant és el pare, mare o tutor-a legal: tant el menor com l’acompanyant hauran de presentar el DNI, llibre de família, passaport d’ambdós o document legal que acredite la relació paternofilial o de responsabilitat sobre la persona menor d’edat.
 8. Si l’acompanyant no és el pare, mare o tutor legal: l’acompanyant haurà de presentar l’autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor-a legal de la persona menor d’edat, acompanyada de fotocòpia de DNI, llibre de família o passaport d’ambdós (acompanyant i menor).
 9. L’incompliment d’algun dels requisits anteriors podrà motivar l’expulsió del recinte i no donarà dret a reemborsament de l’import abonat per l’entrada.
 10. El pare, mare o tutor legal de persones menors d’edat, pel fet d’assistir amb el seu fill o filla al Feslloc, o pel fet d’autoritzar que hi assistisquen, donen el seu consentiment a l’Associació Feslloc (organitzadora del festival), l’Ajuntament de Benlloc i Escola Valenciana (entitats col·laboradores) a enregistrar i difondre imatges i audios, fer fotografies, editar productes audiovisuals, elaborar material gràfic, etc. En les quals apargea el seu fill/ la seua filla/ la persona menor de la qual és tutor-a legal, en el marc de les activitats pròpies del festival, sempre sense cap finalitat lucrativa, només per a difondre i donar visibilitat al Feslloc 2023. Aquestes imatges es podran difondre en el web i les xarxes socials de l’Associació Feslloc, Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc sempre sense cap finalitat comercial.
 11. Cap persona (adulta o menor d’edat) podrà accedir als espais del Feslloc sense haver adquirit l’entrada o l’abonament i sense la preceptiva polsera acreditativa.
 12. Segons la normativa vigent, està prohibida la venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys.