Compra el teu abonament!

La tinença i/o l’ús d’aquesta entrada comportarà l’acceptacció expressa de les següents de les condicions:

 • L’organització sol·licitarà a les persones assistents al Feslloc que s’identifiquen mitjançant el DNI o document legal equivalent per certificar-ne l’edat.
 • No es permetrà l’entrada a les persones menors de 16 anys si no van acompanyades del pare, mare o tutor/a legal que se’n farà responsable en tot moment (descarrega l’autorització).
 • A les persones menors de 18 anys no se’ls podrà vendre, subministrar, ni permetre el consum de begudes alcohòliques.
 • Les persones assistents no podran accedir al recinte de concerts amb aliments ni tampoc amb qualsevol tipus de beguda (alcohol, refrescos, aigua…).
 • Queda prohibida l’entrada de qualsevol objecte que l’organització considere perillós a l’entorn de l’esdeveniment (pirotècnia, armes, objectes de vidre…).
 • L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials. No està permesa la revenda d’aquesta entrada.
 •  Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. La devolució, en cas de cancel·lació, es podrà efectuar per l’organització en el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació. Si la suspensió es realitza un cop transcorregudes més de la meitat de les activitats programades, no hi haurà lloc a cap devolució. Per a la possible devolució de l’import és indispensable presentar el tiquet de l’entrada.
 • Es reserva el dret d’admissió, condicionat al fet de disposar d’aquesta entrada completa i en bones condicions. L’organització impedirà l’accés (o expulsarà del recinte) a les persones que, per motius diversos, dificulten el desenvolupament normal de l’espectacle.
 • La persona portadora de l’entrada autoritza l’organització del Feslloc a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de la seua persona i tinences per verificar que es compleixen les condicions de seguretat.
 • La persona portadora de l’entrada accepta ser enregistrada en suports d’àudio i vídeo per a finalitats documentals de l’esdeveniment.
 • L’organització del Feslloc, en base a la tipologia i/o singularitat d’aquest, pot anular o modificar qualsevol de les anteriors condicions. En aquest cas, ho posarà en coneixement del públic assistent pels canals que considere adients.
 • Aquesta entrada dona dret a fer ús dels serveis municipals habilitats per al festival.
 • Les persones que disposen d’un certificat en què es reconega un grau de discapacitat d’almenys el 33 % podrà beneficiar-se, d’una reducció del del preu de l’entrada o l’abonament corresponent. Més informació

 • Les persones empadronades a Benlloc es podran beneficiar d’un descompte en el preu dels abonaments i/o de les entrades de dia. Més informació

El Feslloc és un festival feminista i obert a totes les persones sense distinció possible, per això no es toleraran sota cap precepte discursos o actituds masclistes o d’odi.

*Consulta les condicions de privacitat.